Posted on

Translate ‘utilitas’ from Latin to English.

The English for the Latin word utilitas is utility.

Q: What’s the Latin word utilitas in English? A: utility.
How do you say the Latin word utilitas in English? Utility.
The Latin word utilitas in English vocabulary. Utility.
utilitas, English translation of this Latin word: utility.
The Latin word utilitas in English: utility.
How to say the Latin word utilitas in English. Utility.
Say the Latin word utilitas in English. Utility.
What is the English word for the Latin word utilitas? Utility.
What’s the English word for the Latin word utilitas? It’s utility.
The Latin word utilitas in English translation. Utility.
In English how do you say the Latin word utilitas? Utility.
Translation of the Latin word utilitas in English: utility.
The Latin word utilitas in English is utility.
In English, the translation of utilitas (the Latin word). Utility.
The Latin word utilitas in English vocab. Utility.
The English translation of the Latin word utilitas is utility.
English word for the Latin word utilitas: utility.
What’s the English for the Latin word utilitas? Utility.
What does the Latin word utilitas mean?

English

for the Latin word

utilitas

: utility.