Posted on

‘Altivolus’ Latin to English translation…

The English for the Latin word altivolus is soaring.

Q: What’s the Latin word altivolus in English? A: soaring.
How do you say the Latin word altivolus in English? Soaring.
The Latin word altivolus in English vocabulary. Soaring.
altivolus, English translation of this Latin word: soaring.
The Latin word altivolus in English: soaring.
How to say the Latin word altivolus in English. Soaring.
Say the Latin word altivolus in English. Soaring.
What is the English word for the Latin word altivolus? Soaring.
What’s the English word for the Latin word altivolus? It’s soaring.
The Latin word altivolus in English translation. Soaring.
In English how do you say the Latin word altivolus? Soaring.
Translation of the Latin word altivolus in English: soaring.
The Latin word altivolus in English is soaring.
In English, the translation of altivolus (the Latin word). Soaring.
The Latin word altivolus in English vocab. Soaring.
The English translation of the Latin word altivolus is soaring.
English word for the Latin word altivolus: soaring.
What’s the English for the Latin word altivolus? Soaring.
What does the Latin word altivolus mean?

English

for the Latin word

altivolus

: soaring.

Posted on

‘Artificialiter’ Latin to English translation…

The English for the Latin word artificialiter is artfully.

Q: What’s the Latin word artificialiter in English? A: artfully.
How do you say the Latin word artificialiter in English? Artfully.
The Latin word artificialiter in English vocabulary. Artfully.
artificialiter, English translation of this Latin word: artfully.
The Latin word artificialiter in English: artfully.
How to say the Latin word artificialiter in English. Artfully.
Say the Latin word artificialiter in English. Artfully.
What is the English word for the Latin word artificialiter? Artfully.
What’s the English word for the Latin word artificialiter? It’s artfully.
The Latin word artificialiter in English translation. Artfully.
In English how do you say the Latin word artificialiter? Artfully.
Translation of the Latin word artificialiter in English: artfully.
The Latin word artificialiter in English is artfully.
In English, the translation of artificialiter (the Latin word). Artfully.
The Latin word artificialiter in English vocab. Artfully.
The English translation of the Latin word artificialiter is artfully.
English word for the Latin word artificialiter: artfully.
What’s the English for the Latin word artificialiter? Artfully.
What does the Latin word artificialiter mean?

English

for the Latin word

artificialiter

: artfully.

Posted on

What does the Latin Word ‘almitas’ mean?

The English for the Latin word almitas is bounty.

Q: What’s the Latin word almitas in English? A: bounty.
How do you say the Latin word almitas in English? bounty.
The Latin word almitas in English vocabulary. bounty.
almitas, English translation of this Latin word: bounty.
The Latin word almitas in English: bounty.
How to say the Latin word almitas in English. bounty.
Say the Latin word almitas in English. bounty.
What is the English word for the Latin word almitas? bounty.
What’s the English word for the Latin word almitas? It’s bounty.
The Latin word almitas in English translation. bounty.
In English how do you say the Latin word almitas? bounty.
Translation of the Latin word almitas in English: bounty.
The Latin word almitas in English is bounty.
In English, the translation of almitas (the Latin word). bounty.
The Latin word almitas in English vocab. bounty.
The English translation of the Latin word almitas is bounty.
English word for the Latin word almitas: bounty.
What’s the English for the Latin word almitas? bounty.
What does the Latin word almitas mean?

English

for the Latin word

almitas

: bounty.

«CAT»

Posted on

Translate ‘acclivius’ from Latin to English.

The English for the Latin word acclivius is well-disposed.

Q: What’s the Latin word acclivius in English? A: well-disposed.
How do you say the Latin word acclivius in English? Well-disposed.
The Latin word acclivius in English vocabulary. Well-disposed.
acclivius, English translation of this Latin word: well-disposed.
The Latin word acclivius in English: well-disposed.
How to say the Latin word acclivius in English. Well-disposed.
Say the Latin word acclivius in English. Well-disposed.
What is the English word for the Latin word acclivius? Well-disposed.
What’s the English word for the Latin word acclivius? It’s well-disposed.
The Latin word acclivius in English translation. Well-disposed.
In English how do you say the Latin word acclivius? Well-disposed.
Translation of the Latin word acclivius in English: well-disposed.
The Latin word acclivius in English is well-disposed.
In English, the translation of acclivius (the Latin word). Well-disposed.
The Latin word acclivius in English vocab. Well-disposed.
The English translation of the Latin word acclivius is well-disposed.
English word for the Latin word acclivius: well-disposed.
What’s the English for the Latin word acclivius? Well-disposed.
What does the Latin word acclivius mean?

English

for the Latin word

acclivius

: well-disposed.

Posted on

Latin translation to English of ‘angelus’

The English for the Latin word angelus is angel.

Q: What’s the Latin word angelus in English? A: angel.
How do you say the Latin word angelus in English? Angel.
The Latin word angelus in English vocabulary. Angel.
angelus, English translation of this Latin word: angel.
The Latin word angelus in English: angel.
How to say the Latin word angelus in English. Angel.
Say the Latin word angelus in English. Angel.
What is the English word for the Latin word angelus? Angel.
What’s the English word for the Latin word angelus? It’s angel.
The Latin word angelus in English translation. Angel.
In English how do you say the Latin word angelus? Angel.
Translation of the Latin word angelus in English: angel.
The Latin word angelus in English is angel.
In English, the translation of angelus (the Latin word). Angel.
The Latin word angelus in English vocab. Angel.
The English translation of the Latin word angelus is angel.
English word for the Latin word angelus: angel.
What’s the English for the Latin word angelus? Angel.
What does the Latin word angelus mean?

English

for the Latin word

angelus

: angel.

Posted on

Translate ‘agonotheta’ from Latin to English.

The English for the Latin word agonotheta is champion.

Q: What’s the Latin word agonotheta in English? A: champion.
How do you say the Latin word agonotheta in English? Champion.
The Latin word agonotheta in English vocabulary. Champion.
agonotheta, English translation of this Latin word: champion.
The Latin word agonotheta in English: champion.
How to say the Latin word agonotheta in English. Champion.
Say the Latin word agonotheta in English. Champion.
What is the English word for the Latin word agonotheta? Champion.
What’s the English word for the Latin word agonotheta? It’s champion.
The Latin word agonotheta in English translation. Champion.
In English how do you say the Latin word agonotheta? Champion.
Translation of the Latin word agonotheta in English: champion.
The Latin word agonotheta in English is champion.
In English, the translation of agonotheta (the Latin word). Champion.
The Latin word agonotheta in English vocab. Champion.
The English translation of the Latin word agonotheta is champion.
English word for the Latin word agonotheta: champion.
What’s the English for the Latin word agonotheta? Champion.
What does the Latin word agonotheta mean?

English

for the Latin word

agonotheta

: champion.

Posted on

Latin translation to English of ‘angelus’

The English for the Latin word angelus is angel.

Q: What’s the Latin word angelus in English? A: angel.
How do you say the Latin word angelus in English? Angel.
The Latin word angelus in English vocabulary. Angel.
angelus, English translation of this Latin word: angel.
The Latin word angelus in English: angel.
How to say the Latin word angelus in English. Angel.
Say the Latin word angelus in English. Angel.
What is the English word for the Latin word angelus? Angel.
What’s the English word for the Latin word angelus? It’s angel.
The Latin word angelus in English translation. Angel.
In English how do you say the Latin word angelus? Angel.
Translation of the Latin word angelus in English: angel.
The Latin word angelus in English is angel.
In English, the translation of angelus (the Latin word). Angel.
The Latin word angelus in English vocab. Angel.
The English translation of the Latin word angelus is angel.
English word for the Latin word angelus: angel.
What’s the English for the Latin word angelus? Angel.
What does the Latin word angelus mean?

English

for the Latin word

angelus

: angel.

Posted on

What does the Latin Word ‘aspirator’ mean?

The English for the Latin word aspirator is inciter.

Q: What’s the Latin word aspirator in English? A: inciter.
How do you say the Latin word aspirator in English? inciter.
The Latin word aspirator in English vocabulary. inciter.
aspirator, English translation of this Latin word: inciter.
The Latin word aspirator in English: inciter.
How to say the Latin word aspirator in English. inciter.
Say the Latin word aspirator in English. inciter.
What is the English word for the Latin word aspirator? inciter.
What’s the English word for the Latin word aspirator? It’s inciter.
The Latin word aspirator in English translation. inciter.
In English how do you say the Latin word aspirator? inciter.
Translation of the Latin word aspirator in English: inciter.
The Latin word aspirator in English is inciter.
In English, the translation of aspirator (the Latin word). inciter.
The Latin word aspirator in English vocab. inciter.
The English translation of the Latin word aspirator is inciter.
English word for the Latin word aspirator: inciter.
What’s the English for the Latin word aspirator? inciter.
What does the Latin word aspirator mean?

English

for the Latin word

aspirator

: inciter.

«CAT»

Posted on

Latin translation to English of ‘antistes’

The English for the Latin word antistes is bishop.

Q: What’s the Latin word antistes in English? A: bishop.
How do you say the Latin word antistes in English? Bishop.
The Latin word antistes in English vocabulary. Bishop.
antistes, English translation of this Latin word: bishop.
The Latin word antistes in English: bishop.
How to say the Latin word antistes in English. Bishop.
Say the Latin word antistes in English. Bishop.
What is the English word for the Latin word antistes? Bishop.
What’s the English word for the Latin word antistes? It’s bishop.
The Latin word antistes in English translation. Bishop.
In English how do you say the Latin word antistes? Bishop.
Translation of the Latin word antistes in English: bishop.
The Latin word antistes in English is bishop.
In English, the translation of antistes (the Latin word). Bishop.
The Latin word antistes in English vocab. Bishop.
The English translation of the Latin word antistes is bishop.
English word for the Latin word antistes: bishop.
What’s the English for the Latin word antistes? Bishop.
What does the Latin word antistes mean?

English

for the Latin word

antistes

: bishop.

Posted on

Translate ‘aratrum’ from Latin to English.

The English for the Latin word aratrum is plow.

Q: What’s the Latin word aratrum in English? A: plow.
How do you say the Latin word aratrum in English? Plow.
The Latin word aratrum in English vocabulary. Plow.
aratrum, English translation of this Latin word: plow.
The Latin word aratrum in English: plow.
How to say the Latin word aratrum in English. Plow.
Say the Latin word aratrum in English. Plow.
What is the English word for the Latin word aratrum? Plow.
What’s the English word for the Latin word aratrum? It’s plow.
The Latin word aratrum in English translation. Plow.
In English how do you say the Latin word aratrum? Plow.
Translation of the Latin word aratrum in English: plow.
The Latin word aratrum in English is plow.
In English, the translation of aratrum (the Latin word). Plow.
The Latin word aratrum in English vocab. Plow.
The English translation of the Latin word aratrum is plow.
English word for the Latin word aratrum: plow.
What’s the English for the Latin word aratrum? Plow.
What does the Latin word aratrum mean?

English

for the Latin word

aratrum

: plow.