Posted on

‘Desperata’ Latin to English translation…

The English for the Latin word desperata is irremediable.

Q: What’s the Latin word desperata in English? A: irremediable.
How do you say the Latin word desperata in English? Irremediable.
The Latin word desperata in English vocabulary. Irremediable.
desperata, English translation of this Latin word: irremediable.
The Latin word desperata in English: irremediable.
How to say the Latin word desperata in English. Irremediable.
Say the Latin word desperata in English. Irremediable.
What is the English word for the Latin word desperata? Irremediable.
What’s the English word for the Latin word desperata? It’s irremediable.
The Latin word desperata in English translation. Irremediable.
In English how do you say the Latin word desperata? Irremediable.
Translation of the Latin word desperata in English: irremediable.
The Latin word desperata in English is irremediable.
In English, the translation of desperata (the Latin word). Irremediable.
The Latin word desperata in English vocab. Irremediable.
The English translation of the Latin word desperata is irremediable.
English word for the Latin word desperata: irremediable.
What’s the English for the Latin word desperata? Irremediable.
What does the Latin word desperata mean?

English

for the Latin word

desperata

: irremediable.